วันที่   3   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - จัดอบรมโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE สำหรับครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  120  นายนิรันดร์ วินิจ