วันที่   2   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - การอบรมการวัดผล สำหรับครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  120  นายนิรันดร์ วินิจ