วันที่   22   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  70  นางสาวรุ่งรัตนชญา ใยบำรุง