วันที่   26   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. และ ศน.  5  นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร