วันที่   25   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการประเมินตามข้อตกลง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  5  นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร