วันที่   21   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน  15  นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร