วันที่   5   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมสรุปการประเมินเลื่อนระดับ 38 ค.(2) (เช้า) กลั่นกรองย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา (บ่าย)  10  นางสาวกัลยา ใจอ่อน