วันที่   11   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - ประเมิน ผอ.เขต  30  นางสาวกัลยา ใจอ่อน