วันที่   4   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - ประเมินค่าคะแนนย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ย้ายครู  10  นางสาวกัลยา ใจอ่อน