วันที่   12   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 10/2566  20  นางสาววิยะดา ฐิตพงศสถาพร