วันที่   1   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมชั้น 1 08.30-16.30   - อบรมครูผู้ช่วย  100  นางสาววริชฐา วัชรวงษ์